Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa
„POBUD“ Sp. z o.o.
Sprawdzony partner w budgownictwie

Dane osobowe

Oświadczenie o polityce ochrony danych osobowych

Jako Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa Pobud Sp. z o.o. jesteśmy administratorem danych osobowych naszych pracowników i kontrahentów. Zapewniamy, że wykorzystujemy je w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami w trakcie trwania łączącej nas umowy i w okresie do którego jesteśmy zobligowani przez przepisy prawne ( np. podatkowe i kadrowe). Dane osobowe przetwarzamy w celu wywiązania się z zawartej umowy, zapewnienia najwyższej jakości usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zabezpieczenia naszych roszczeń finansowych. Dane osobowe możemy przekazać wyłącznie naszym podwykonawcom, którzy wspierają nas w świadczeniu usług, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową, audytową, płatniczą, bankom, instytucjom publicznym w zakresie koniecznym do wykonania umowy lub do jakiego jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawne.

Każdy z naszych pracowników i kontrahentów, którego dane są przetwarzane może złożyć do nas wniosek o sprostowanie danych, usunięcie przetwarzanych danych osobowych, ograniczenie przetwarzania, dostęp do danych oraz o przeniesienie danych do innego administratora danych.

W naszym przedsiębiorstwie działają odpowiednie procedury do wykrywania, raportowania i badania naruszenia ochrony danych. Jeżeli pracownik lub kontrahent stwierdzi, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.